Atollen omsorg AB

Atollen omsorg AB

Atollen omsorg AB

Org.nr: 556838-4951
Bolagsform: AB
Tel: 0381-773960
Web: https://atollenomsorg.se/
Adress: Kaserngatan 28, 575 35 EKSJÖ
Verksamhetsbeskrivning
Atollen omsorg AB är utnämnd till Länets Företagare.

Gruppbostäder LSS: Vi erbjuder stöd och service till dig med Asperger, utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och som är 18 år eller äldre. Gruppbostäderna har tillstånd enligt 9 § punkt 9 LSS, personkrets 1. Vi har specifik kompetens även när det gäller psykiatrisk tilläggsproblematik. Tre gruppbostäder med 6 rymliga lägenheter i vardera och personal dygnet runt. Meningsfull gemenskap, daglig verksamhet, sysselsättning och en aktiv fritid utifrån din förmåga och dina önskemål. Stora anhöriglägenheter som får disponeras kostnadsfritt av närstående som är på besök. Möjlighet finns att ta med dig din hund, katt eller annat husdjur till din lägenhet i gruppboendet. Vi finns i Eksjö, Småland.
Arbetssätt: Vi individualiserar insatserna, tar hänsyn till begåvning, grad av autistiska svårigheter och allmän funktionsnivå. Vi tar hänsyn till grundläggande svårigheter som förmågan till bland annat funktionell kommunikation och social funktion. Vi förebygger problembeteenden genom ett lågaffektivt bemötande. Vi strukturerar miljön så att den blir förutsägbar och förståelig. Eftersom vi även vänder oss till individer med psykiatrisk tilläggsproblematik erbjuder vi kognitiva behandlingsprogram, taktil beröring, avslappning och NADA akupunktur.
Certifierat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Atollen Omsorgs ledningssystem används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med stöd av ledningssystemet planerar vi, leder, kontrollerar, följer vi upp, utvärderar och förbättrar vi verksamheten enligt SOSFS 2011:9. Ledningssystemet är certifierat och uppfyller kraven i standarden SS-EN ISO 9001:2015.
Sigill Gold